Privacy verklaring AVG Algemene verordening gegevensbescherming

 

CouCou Catwalk & Camera Coaching, gevestigd in

World Fashion Centre, 

Koningin Wilhelminaplein 13,

01.12.08 Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Mireille en Davine de founders zijn de Functionaris Gegevensbescherming van CouCou Catwalk & Camera Coaching zij zijn te bereiken via bonjour@davine.nl

 

*Persoonsgegevens die wij verwerken:

CouCou Catwalk & Camera Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt tbv facturering of andere communicatie. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

- Foto's gemaakt tijdens de workshops van CouCou Catwalk & Camera Coaching.

 

*Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

CouCou Catwalk & Camera Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bonjour@davine.nl

 

*Delen van beeldmateriaal op Social Media:

Het plaatsen op social media en op de website van CouCou Catwalk & Camera Coaching van portretten en portfolio foto's gebeurd uitsluitend na overleg met en toestemming van het model. Bij deelname aan workshops worden algemene foto's gemaakt welke mogelijk op de website geplaatst worden. Bij deelname aan een workshop geeft u hiervoor automatisch toestemming. Bij bezwaar kunt u dit vooraf melden bij de organisatie. 

Modellen hebben het recht om op plaatsing op social media of de website terug te komen waarna CouCou Catwalk & Camera Coaching de foto weer zal verwijderen. Deze regel geld vanaf 25 mei 2018. Mochten er foto’s ongewenst geplaatst zijn voor of na deze datum dan heeft het model het recht verwijdering aan te vragen ofwel telefonisch ofwel schriftelijk. 

 

*Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

CouCou Catwalk & Camera Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- alles wat zichtbaar is op een portretfoto, uiterlijke kenmerken

 

*Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

CouCou Catwalk & Camera Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- CouCou Catwalk & Camera Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

*Geautomatiseerde besluitvorming:

CouCou Catwalk & Camera Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

*Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

CouCou Catwalk & Camera Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens door u aan ons verstrekt zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > reden, correspondentie voor bijbestellingen of nieuwe aanvragen 

Foto’s, portretten > Bewaartermijn 2 jaar > op harde externe schijfreden, backup voor bv bijbestellingen of bij verlies van de foto’s bij klant 

 

*Delen van persoonsgegevens met derden:

CouCou Catwalk & Camera Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CouCou Catwalk & Camera Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

*Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

CouCou Catwalk & Camera Coachinggebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

*Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CouCou en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bonjour@davine.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.